Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Zrównoważony rozwój

Zdjęcie: © Getty Images
Jako gospodarze Jamboree jesteśmy zobowiązani do wdrożenia działań przyjaznych środowisku, aby zminimalizować negatywny wpływ, jaki nasza organizacja imprezy będzie miała na środowisko.

Postrzegamy ekologię jako jeden z najważniejszych aspektów naszego programu edukacyjnego oraz jako naczelną zasadę w przygotowaniu i organizacji Jamboree i jego reprezentacji. Zapewnienie spójności naszych słów i działań jest dla nas priorytetem. Zrównoważony rozwój będzie istotną częścią naszego programu edukacyjnego i działań podnoszących świadomość, a "Chrońmy Ziemię" będzie jednym z naszych modułów programowych.

Oto kilka sposobów, w jaki planujemy zmniejszyć negatywny wpływ Jamboree na środowisko:

  1. Jamboree 2027 będzie przestrzegać wytycznych Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) dotyczących organizacji zrównoważonych wydarzeń oraz będzie zgodne z Międzynarodowym Standardem Zrównoważonych Wydarzeń (ISO 20121:2012).
  2. Rekultywacja terenu Jamboree jest zabezpieczona w umowie z Miastem Gospodarzem.
  3. Kompensacja dwutlenku węgla (CO2) poprzez działania uczestników przed i w trakcie Jamboree.
  4. Promowanie diety przyjaznej dla klimatu (dieta planetarna wg raportu EAT-Lancet).
  5. Segregacja odpadów na materiały nadające się do recyklingu i ponownego wykorzystania.
  6. Stosowanie materiałów wielokrotnego użytku.
  7. Pozyskiwanie większości energii ze źródeł odnawialnych.
  8. Ograniczenie marnowania żywności (zbieranie niezjedzonej żywności po Jamboree i rozdawanie jej potrzebującym).
  9. Pojazdy i autobusy hybrydowe i elektryczne w celu zmniejszenia emisji CO2.

Poprzez wdrożenie tych środków chcemy stworzyć bardziej zrównoważone i odpowiedzialne środowiskowo Jamboree, pokazując nasze zaangażowanie w zachowanie Ziemi dla przyszłych pokoleń.

Dowiedz się więcej
Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.