Współkierownik działu, Subcamp Management

Dział zarządzania podobozem
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
10 grudnia 2023 r.

Opis roli

Tytuł stanowiska: Współkierownik działu, zarządzanie podobozem

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od stycznia 2024 r. do końca projektu w grudniu 2027 r.

Wielkość zespołu: Do ustalenia w trakcie prac

Misją Departamentu jest efektywne zarządzanie podobozami, zapewnienie, że są one dobrze wyposażone, bezpieczne i sprzyjają poczuciu wspólnoty wśród uczestników.

Dwóch liderów Działu Podobozów będzie współpracować z Zespołem Zarządzającym Jamboree i pozostałymi Szefami Działów.
Współkierownicy działów będą współpracować, aby stworzyć zespół doświadczonych 16 liderów podobozów, wspieranych przez zespół ds. obsługi międzynarodowej. Podstawowe funkcje zespołu są następujące:

 • Budowanie społeczności: Organizowanie działań i wydarzeń w podobozach w celu wspierania koleżeństwa, interakcji i poczucia przynależności wśród uczestników.
 • Centra informacyjne: Utworzenie centrów w każdym podobozie, w których uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do ważnych informacji, aktualizacji i odpraw związanych z Jamboree.
 • Konserwacja: Regularne sprawdzanie i utrzymywanie obiektów i infrastruktury w podobozach, aby zapewnić ich dobry stan przez cały czas trwania Jamboree.
 • Pętla informacji zwrotnej: Ustanowienie mechanizmów umożliwiających uczestnikom przekazywanie informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń z podobozem, co pozwala na ciągłe doskonalenie.
 • Przydział zasobów: Zapewnienie, że każdy podobóz dysponuje odpowiednimi zasobami, w tym personelem, sprzętem i zaopatrzeniem, aby zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców.
 • Koordynacja: Ułatwianie płynnej koordynacji między podobozami i innymi działami Jamboree, zapewniając zgodność działań i protokołów.

Profil kandydata

Idealni kandydaci na stanowisko Co-Heads of Department, Subcamps Management, będą posiadać unikalne połączenie umiejętności, doświadczenia i cech osobistych, które pozwolą im skutecznie kierować i zarządzać operacjami podobozów podczas 26. Światowego Jamboree Skautowego. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty profilu kandydata:

 Niezbędne umiejętności i doświadczenie:

 • Doświadczenie przywódcze: Udowodniona umiejętność kierowania zespołami, najlepiej w kontekście skautingu lub zarządzania wydarzeniami.
 • Umiejętności zarządzania wydarzeniami: Doświadczenie w organizowaniu wydarzeń na dużą skalę, w tym planowanie, realizacja i analiza po wydarzeniu.
 • Budowanie społeczności: Wykazał się umiejętnością organizowania działań i wydarzeń promujących interakcję i poczucie przynależności.
 • Zarządzanie operacyjne: Doświadczenie w zarządzaniu operacjami, w tym alokacją zasobów, utrzymaniem i koordynacją.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów: Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, z umiejętnością radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami logistycznymi.
 • Umiejętności komunikacyjne: Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zdolność do pracy z różnorodnym zespołem i zarządzania relacjami zewnętrznymi.
 • Wiedza harcerska: Znajomość zasad skautingu i doświadczenie w wydarzeniach skautowych są wysoce pożądane.

 Atrybuty osobiste:

 • Gracz zespołowy: Zdolność do współpracy jako współkierownik, dzielenie się obowiązkami i podejmowanie decyzji.
 • Zdolność adaptacji: Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności i umiejętność pracy pod presją.
 • Innowacyjne myślenie: Kreatywność w opracowywaniu nowych pomysłów na budowanie społeczności i zaangażowanie uczestników.
 • Dbałość o szczegóły: Skrupulatna dbałość o szczegóły w fazach planowania i realizacji.
 • Zaangażowanie: Silne zaangażowanie w wartości i cele ruchu skautowego oraz Jamboree.
 • Wrażliwość kulturowa: Świadomość i szacunek dla różnorodności kulturowej, wspieranie środowiska sprzyjającego integracji.

Kandydaci z Polski na tę rolę powinni spełniać następujące wymagania:

 • przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)
 • zaliczoną służbę instruktorską za rok poprzedni i opinię odpowiednio komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP
 • pozytywne doświadczenie w realizacji projektów co najmniej na poziomie chorągwianym
 • umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i piśmie

Kandydaci z zagranicy do tej roli powinni spełniać następujące wymagania:

 • członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)
 • pozytywna opinia Międzynarodowego Komisarza (zatwierdzenie)
 • pozytywne doświadczenie w realizacji projektów na poziomie międzynarodowym
 • umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i piśmie

Wiedza i umiejętności

 • Zasady zarządzania wydarzeniami: Zrozumienie planowania i realizacji wydarzeń na dużą skalę.
 • Etos i praktyki harcerskie: Znajomość zasad i działań harcerskich.
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem: Znajomość protokołów bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w trakcie wydarzeń.
 • Zarządzanie zasobami: Zrozumienie alokacji zasobów i logistyki.
 • Świadomość kulturowa: Świadomość różnorodności kulturowej i praktyk integracyjnych.
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem: Umiejętność skutecznego kierowania i zarządzania zróżnicowanym zespołem.
 • Planowanie strategiczne: Umiejętność opracowywania i wdrażania planów strategicznych.
 • Rozwiązywanie problemów: Zdolność do kreatywnego i skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Komunikacja: Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej.
 • Umiejętności organizacyjne: Biegłość w organizowaniu i koordynowaniu wielu zadań.
 • Umiejętności interpersonalne: Umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów z różnymi osobami.
 • Zdolność adaptacji: Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się sytuacji i wyzwań.
 • Dbałość o szczegóły: Skrupulatność w nadzorowaniu szczegółów operacyjnych.

Jak się zgłosić?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) w dniu 10 grudnia 2023 r . i powinien on zawierać:

 • Curriculum Vitae w standardzie Europass(https://europa.eu/europass/en), zawierające datę urodzenia kandydata, adres e-mail oraz dane kontaktowe telefonu komórkowego.
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku angielskim).
 • List polecający od międzynarodowego komisarza z pozytywną opinią na temat profilu kandydata i jego kandydatury na to stanowisko.

Pracownik Działu Personalnego skontaktuje się z osobami, które prawidłowo i terminowo prześlą swoje zgłoszenia. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż do końca grudnia 2023 r.

Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do platformy rekrutacyjnej i złożyć swoją aplikację.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Wspiera nas
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.