Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Członek Działu Personalnego

Departament Kadr
Obszar działania: Kadry
Termin zgłoszeń:
25 lutego 2024 r.

Opis roli

Tytuł stanowiska: Członek Działu ds.

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od marca 2024 r. do końca projektu w grudniu 2027 r.

Wielkość zespołu: Do ustalenia w trakcie prac

Dział personalny (PEO) służy jako podstawowy filar wszystkich działań związanych z ludźmi, zapewniając, że Jamboree ma zmotywowany, wykwalifikowany i spójny zespół.
Główne funkcje działu People to rekrutacja (pozyskiwanie talentów, proces rekrutacji, wdrażanie nowych wolontariuszy), organizowanie i zarządzanie spotkaniami zespołu ds. planowania Jamboree, szkolenia (analiza potrzeb szkoleniowych, realizacja szkoleń, promowanie kultury ciągłego uczenia się), wsparcie wolontariuszy (systemy wsparcia, uznanie i nagrody, dobre samopoczucie, budowanie społeczności).

Profil kandydata

Zapraszamy kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Dla osób aplikujących z Polski obowiązują następujące kryteria:

 • Aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).
 • Zaliczenie służby instruktorskiej w poprzednim roku wraz z opinią właściwego komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dla wnioskodawców zagranicznych kryteria są następujące:

 • Aktywne członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).
 • Pozytywna opinia właściwego Komisarza Międzynarodowego.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wiedza i umiejętności

Kwalifikacje i doświadczenie:

 • Pozytywne doświadczenia z projektów na poziomie krajowym
 • Umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim


Wiedza i umiejętności

 • Znajomość Outlook 365, MS World, Excel, operacji SharePoint
 • Wykazywanie się wysokim poziomem kompetencji i kultury osobistej
 • Umiejętność pracy w strukturach międzynarodowych
 • Umiejętność współpracy i budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wydajność, motywacja, samodzielność i proaktywność
 • Dobre umiejętności organizacyjne
 • Uczciwość i silne poczucie etyki we wszystkich działaniach i decyzjach
 • Wiedza o tym, jak skauting działa na świecie,
 • Umiejętność przygotowania materiałów przyjaznych dla użytkownika

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych
 • Doświadczenie w pracy w zespole rozproszonym
 • Doświadczenie w tworzeniu systemu wsparcia dla wolontariuszy
 • Doświadczenie w jednym z następujących obszarów
 • Employer branding
 • Psychologia
 • Socjologia

Zaangażowanie

Od pracownika Działu Personalnego oczekuje się, że:

 • Uczestnictwo w spotkaniach zespołu działu - jedno spotkanie osobiste w roku i regularne, comiesięczne spotkania wirtualne.
 • Uczestniczyć w spotkaniach JPT - około dwóch spotkań osobistych rocznie i kilku spotkań wirtualnych.
 • Szybkie reagowanie na komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i Slack.
 • Dostępność wielu godzin w ciągu tygodnia i wielu dni.

Jak się zgłosić?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) w dniu25 lutego 2024 r. i powinien on zawierać:
 • Curriculum Vitae zawierające zarówno doświadczenie zawodowe, jak i harcerskie . CV powinno być sporządzone w języku angielskim i zawierać adres e-mail oraz dane kontaktowe telefonu komórkowego kandydata. Zalecamy użycie standardowego formatu Europass(https://europa.eu/europass/en).
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku angielskim).
 • Rekomendacja kandydata na dane stanowisko od Komendanta Chorągwi lub Naczelniczki ZHP (w zależności od przydziału służbowego). 
Ze wszystkimi kandydatami, którzy prawidłowo i terminowo przesłali swoje zgłoszenia, skontaktujemy się po upływie terminu zgłoszeń. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż do końca marca 2024 roku.
Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do platformy rekrutacyjnej i przesłać swoją aplikację. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.