Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Członek sekcji ds. dostępu i integracji

Departament Safe from Harm
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
20 lipca 2024 r.

Opis roli

Stanowisko: Członek Sekcji Dostępu i Integracji, Safe from Harm Dział – Zespół Planowania Jamboree

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od sierpnia 2024 r. do końca projektu w grudniu 2027 r.

 Opis działu:

Rolą Safe from Harm Sekcja Dostępu i Integracji ma współpracować z innymi sekcjami w Safe from Harm Departament, odpowiednie działy Jamboree i zewnętrzni interesariusze w celu stworzenia środowiska przed i w trakcie Jamboree, które jest przyjazne i pełne szacunku dla wszystkich, zapobiega dyskryminacji i maksymalizuje możliwości bezpiecznego i równego uczestnictwa w Jamboree. 

Czego powinieneś się spodziewać

Obowiązki 

 • Wspieranie współprowadzących sekcję Dostępu i Integracji W Safe from Harm Dział. 
 • Pomoc w opracowaniu strategii dostępu i integracji Jamboree. 
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia najlepszego możliwego dostępu do transportu, miejsc, obiektów i usług (w tym żywności i napojów) dla osób z widoczną i niewidoczną niepełnosprawnością fizyczną (w tym między innymi z problemami z poruszaniem się) oraz osób neuroróżnorodnych. 
 • Doradzanie w zakresie dostępnej komunikacji, w tym właściwego używania języka i komunikowania się z osobami niewidomymi lub niedowidzącymi, niesłyszącymi lub niedosłyszącymi oraz mającymi trudności w uczeniu się. 
 • Przed Jamboree pomóż zarządzać forum dostępu i integracji, składającym się z osób mających bezpośrednie doświadczenie w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania, aby pomóc doradzić, jak najlepiej rozwiązać problemy i zasugerować sposoby poprawy doświadczeń związanych z Jamboree. 
 • Podczas Jamboree wspieraj osoby niepełnosprawne i inne osoby, które w przeciwnym razie mogłyby zostać wykluczone , aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z Jamboree, z zastrzeżeniem rozsądnych dostosowań i bezpieczeństwa osobistego. 
 • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji i raportowaniu. 

Zobowiązania 

 • uczestniczyć w spotkaniach wydziału i sekcji, zwykle co cztery do sześciu tygodni, które będą miały głównie charakter wirtualny, 
 • uczestniczyć w spotkaniach JPT – około dwóch spotkań osobistych w roku i kilku spotkań wirtualnych, 
 • niezwłocznie reaguj na komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i na naszej wewnętrznej platformie Slack. 
 • Miej do dyspozycji od dwóch do trzech godzin w ciągu tygodnia. Jest mało prawdopodobne, aby obciążenie pracą rozkładało się równomiernie, z kilkoma bardziej intensywnymi okresami aktywności, więc jest to średnia. 
 • Przyjedź na miejsce Jamboree kilka dni przed wydarzeniem i zostań jeden lub więcej dni po wyjeździe kontyngentów, aby zapewnić proces przyjazdu i wyjazdu. Jamboree odbędzie się w dniach 30 lipca – 8 sierpnia 2027 roku. 

Profil kandydata

Wiedza i umiejętności 

 • wiedza na temat problemów związanych z dostępem i integracją, w szczególności osób z niepełnosprawnością fizyczną i poznawczą, oraz sposobów ich rozwiązywania, aby wspierać tych, którzy mogą być wykluczeni 
 • umiejętność współpracy z wolontariuszami i personelem Jamboree oraz członkami jego kontyngentów
 • umiejętność dobrej pracy w grupie 
 • skuteczność, motywacja, samodzielność i proaktywność, idące w parze z dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi
 • umiejętność formułowania zaleceń i podejmowania decyzji w trudnych okolicznościach oraz bezstronnego i szybkiego działania na ich podstawie 
 • uczciwość i silne poczucie etyki we wszystkich działaniach i decyzjach

Doświadczenie w tle 

 • Praca z osobami niepełnosprawnymi w celu rozwiązania problemów z dostępnością 
 • Doświadczenie techniczne w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępnością fizyczną i poznawczą , takie jak doświadczenie projektowe lub inżynierskie w zakresie określania i wdrażania rozwiązań 
 • Wspieranie uczestników w spotkaniach online 

Wymagania formalne 

Zapraszamy kandydatów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, z których każdy ma swoje wymagania:

Kandydaci z Polski powinni spełniać następujące wymagania:

 • aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)
 • ukończona służba przewodnikowska w poprzednim roku oraz opinia właściwego komendanta wojewódzkiego lub komendanta hufca (Komendant Hufca / Komendant Chorągwi / Naczelnika ZHP)
 • pozytywne doświadczenie w projektach przynajmniej na poziomie regionalnym (krajowym)
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim

Kandydaci z zagranicy powinni spełniać następujące wymagania:

 • Aktywne członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)
 • pozytywna opinia Międzynarodowego Komisarza
 • Pozytywne doświadczenie w projektach na poziomie międzynarodowym
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim

Dlaczego warto się zaangażować

Jako członek Zespołu Planowania Jamboree (JPT) będziesz mieć kluczowe znaczenie dla stworzenia tego wyjątkowego wydarzenia skautowego. Naszym celem jest zapewnienie pełnego wsparcia:

 • kompleksowy wsparcie ze strony działu People rozwój osobisty i zawodowy, w tym dostęp do sesji i warsztatów Akademii JPT
 • a umowa wolontariacka określające wkład i obowiązki wolontariusza
 • ustalenia dotyczące spotkania osobiste w Polscepokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wizy
 • specyficzny dla jamboree adres e-mail i dostęp do narzędzi takich jak Microsoft 365 i Slack do skutecznej komunikacji
 • a Zestaw zespołu planującego w tym szalik, koszulka i inne gadżety związane z jamboree
 • a certyfikat wolontariusza na zakończenie wolontariatu, potwierdzający Twój wkład i poświęcenie

Jak się zgłosić?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) w dniu20 lipca 2024 r. i powinien zawierać:

 • Życiorys zawierający zarówno doświadczenie zawodowe, jak i harcerskie. CV powinno być sporządzone w języku angielskim i zawierać adres e-mail oraz dane kontaktowe telefonu komórkowego kandydata. Zalecamy użycie standardowego formatu Europass (https://europa.eu/europass/en).
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku angielskim).
 • List zatwierdzający od komisarza międzynarodowego, który zawiera pozytywną opinię na temat profilu kandydata i jego kandydatury na to stanowisko. Kandydaci z Polski powinni zwrócić się z prośbą o poparcie do Komendanta Chorągwi lub Komendanta Chorągwi (Pełnomocnik ds. Zagranicznych oraz Komendant Hufca / Komendant Chorągwi / Naczelnik ZHP).

Ze wszystkimi kandydatami, którzy przesłali swoje zgłoszenia poprawnie i w terminie, skontaktujemy się po upływie terminu składania wniosków. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż 31 sierpnia 2024 roku. 

Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do platformy rekrutacyjnej i przesłać swoją aplikację. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.