Lead, Scout Camp Module (Camp-in-Camp)

Departament Programu
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
30 listopada 2023 r.

Opis roli

Stanowisko: Lider modułu obozów harcerskich, Dział Programowy

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od grudnia 2023 r. do końca projektu w grudniu 2027 r. lub wcześniej, w zależności od dostępności wolontariuszy, ale nie krócej niż do grudnia 2025 r.

Wielkość zespołu: do ustalenia w trakcie prac

Uwaga. Ta rola jest przewidziana dla członka ZHP.

Moduł obozu harcerskiego będzie poświęcony służbie i camp-in-camp przygodzie. Poprzez różnorodne działania, moduł obozu harcerskiego przyczyni się do osiągnięcia następujących celów edukacyjnych:

 • zachęcanie do samorozwoju (ćwiczenie niekognitywnych umiejętności transferowalnych: kreatywność, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie, dostosowywanie się do zmian, ćwiczenie harcerskiego rzemiosła),
 • aby dowiedzieć się, jak uwzględnić naturę i technologię w swoim życiu oraz zrównoważyć działania online i offline,
 • objęcie różnorodności we wszystkich wymiarach (wzbudzanie ciekawości innych kultur, religii, światopoglądów i opinii, promowanie integracji społecznej wszystkich osób), światopoglądów i opinii, promowanie integracji społecznej wszystkich),
 • uczenie się, jak komunikować się i współpracować między pokoleniami, kulturami i religiami jako sposób na zaprowadzenie pokoju lokalnie i globalnie (docenianie kompetencji innych ludzi, zrozumienie potrzeb innych ludzi, dobre wykorzystanie różnych perspektyw, promowanie partnerstw z innymi podmiotami społecznymi - dzielenie się doświadczeniami i zasobami),
 • tbudować poczucie wspólnoty w harcerstwie,
 • zachęcanie do "pozytywnego aktywizmu", poczucia przynależności do społeczeństwa obywatelskiego i upodmiotowienia młodzieży (nie czekając biernie, aż władze publiczne zajmą się naszymi wspólnymi problemami, ale nie sprzeciwiając się rządowym regulacjom i inicjatywom; nauczenie się, jak pokojowo uzupełniać system, w którym żyjemy).

Jako lider modułu obozu skautowego podczas Światowego Jamboree Skautowego wolontariusz będzie odgrywał kluczową rolę zarówno na etapie planowania, jak i realizacji działań w ramach modułu.

W fazie planowania lider będzie odpowiedzialny za opracowanie kompleksowego i ekscytującego programu. Może on obejmować takie działania, jak sadzenie lasu, odwiedzanie mieszkańców domów spokojnej starości i pomoc w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a także pionierkę i ognisko z polskimi harcerzami. Koordynator będzie ściśle współpracował z innymi członkami zespołu, aby upewnić się, że działania są odpowiednie dla wieku i poziomu umiejętności uczestników, są bezpieczne i zgodne z ogólnymi celami Światowego Jamboree Skautowego. W razie potrzeby będą również współpracować z dostawcami w celu zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów oraz współpracować z sojusznikami (podmiotami społecznymi, instytucjami publicznymi) w celu zapewnienia uczestnikom możliwości uczenia się. Będą również koordynować działania z personelem ds. bezpieczeństwa w celu ustanowienia procedur reagowania kryzysowego.

Lider będzie również odgrywał rolę w szkoleniu wolontariuszy, którzy będą pomagać w realizacji programu modułu, upewniając się, że rozumieją swoje role, procedury bezpieczeństwa i specyfikę działań, które będą prowadzić.

Podczas fazy wykonawczej lider będzie nadzorował działanie programu modułowego obozu harcerskiego. Będzie zarządzać personelem programu, zapewniać przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy i zapewniać uczestnikom przyjemne i edukacyjne doświadczenie.

Oprócz tych konkretnych zadań od lidera oczekuje się również ucieleśnienia wartości ruchu skautowego, wykazania się przywództwem, pracą zespołową i zaangażowaniem w tworzenie pozytywnego i integracyjnego środowiska dla wszystkich uczestników.

Profil kandydata

 • członkostwo w ZHP,
 • ukończona służba lidera w poprzednim roku oraz opinia odpowiedniego komisarza regionalnego lub głównego komisarza,
 • pozytywne doświadczenie w zarządzaniu zespołem przynajmniej na poziomie okręgu harcerskiego,
 • doświadczenie w organizacji dużych regionalnych lub krajowych wydarzeń skautowych i/lub cywilnych,
 • pozytywne doświadczenie w tworzeniu programu wydarzeń, przynajmniej na bardzo dobrym poziomie,
 • doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami społecznymi i instytucjami publicznymi na rzecz programu harcerskiego, w szczególności w prowadzeniu służby społecznej wraz z młodymi ludźmi,
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim.

Znajomość regionów sąsiadujących z Wyspa Sobieszewska Wyspa Sobieszewska (województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie województwo, kujawskokujawsko-pomorskie) i ich możliwości turystyczne również być cennym atutem, a także posobisty udział w międzynarodowych wydarzeniach skautowych (np. w roli lidera patrolu lub IST).

Wiedza i umiejętności

 • wykazywanie się wysokim poziomem kompetencji i kultury osobistej, 
 • umiejętność współpracy z wolontariuszami i pracownikami krajowych i regionalnych struktur Związku Harcerstwa Polskiego oraz innych organizacji, 
 • umiejętność współpracy i budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami, 
 • umiejętność pracy w grupie, 
 • osiągnięcie wyznaczonych celów, 
 • Wydajność, motywacja, samodzielność i proaktywność, idące w parze z dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi, 
 • inteligencja emocjonalna, umiejętność budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z kluczowymi partnerami, 
 • dynamika, otwartość, chęć uczenia się, wrażliwość kulturowa, 
 • uczciwość i silne poczucie etyki we wszystkich działaniach i decyzjach, 
 • wiedzy o harcerstwie i funkcjonowaniu ZHP oraz skautingu światowego.

Jak się zgłosić?

Wniosek Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) w dniu 30 listopada 2023 r. i powinien zawierać:

 • Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europa.eu/europass/en), zawierające datę urodzenia kandydata, adres e-mail i dane kontaktowe telefonu komórkowego.
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku angielskim).
 • List polecający od międzynarodowego komisarza z pozytywną opinią na temat profilu kandydata i jego kandydatury na to stanowisko.

Pracownik Działu Personalnego skontaktuje się z osobami, które prawidłowo i terminowo prześlą swoje zgłoszenia. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż do końca listopada 2023 r.  

Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do platformy rekrutacyjnej i złożyć swoją aplikację.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Wspiera nas
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.