Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Kierownik sekcji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, dział bezpieczeństwa i ochrony

Dział bezpieczeństwa i ochrony
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
20 lipca 2024 r.

Opis roli

Stanowisko: Kierownik Sekcji Szkoleń Bezpieczeństwa, Zespół Planowania Jamboree

Charakter zaangażowania: Kontrakt wolontariacki

Czas trwania: Od sierpnia 2024 r. do zakończenia projektu w grudniu 2027 r.

Zespół ds. szkoleń w zakresie bezpieczeństwa będzie głównie odpowiedzialny za opracowanie i dostarczenie dwóch konkretnych programów szkoleniowych, jednego dla zespołu "Obsługi gości", aby umożliwić im bycie źródłem całej wiedzy o Jamboree, a drugiego w celu wspierania edukacji kontyngentów przed ich przybyciem na Jamboree.

Czego powinieneś się spodziewać

Obowiązki

 • Projektowanie i dostarczanie kompleksowego programu szkoleniowego dla zespołu "Guest Services".
 • Zaprojektowanie i dystrybucja kompleksowego programu szkoleniowego do wykorzystania przez zespoły kontyngentu w celu wsparcia przygotowań kontyngentu.
 • Rekrutacja i zarządzanie zespołem szkoleniowym Jamboree.
 • Wspieranie wszystkich potrzeb szkoleniowych w zespole ds. bezpieczeństwa i ochrony

Idealni kandydaci na stanowisko Safety Team Training Lead będą posiadać unikalne połączenie umiejętności, doświadczenia i cech osobistych, które pozwolą im skutecznie kierować i zarządzać zespołem ds. bezpieczeństwa podczas 26. Światowego Jamboree Skautowego.

Zobowiązania

 • Dyspozycyjność do podróżowania do miejsca Jamboree/Polski (min. 2 razy w roku) lub uczestniczenia w spotkaniu JMT
 • Regularne spotkania w celu wspierania rozwoju zespołu.
 • Comiesięczne spotkania działów w celu dzielenia się osiągnięciami przez szerszy zespół.
 • 2 godziny tygodniowo na rozwój i rozbudowę zespołu oraz jego polityk/procedur.

Profil kandydata

Wiedza i umiejętności

 • Umiejętności logistyczne: silne umiejętności logistyczne, w tym umiejętność planowania, organizowania i koordynowania różnych działań i zasobów w ramach zespołu szkoleniowego.
  Wiąże się to z efektywnym zarządzaniem zapasami, sprzętem i obiektami, a także zapewnieniem sprawnego działania podczas wydarzenia.
 • Doskonałe umiejętności planowania: umiejętność opracowywania szczegółowych planów tworzenia zespołu i zarządzania nim, z uwzględnieniem takich czynników, jak aktualne najlepsze praktyki w zakresie opracowywania planów kształcenia/szkolenia.
 • Umiejętność wykorzystania szeregu różnych mediów do prowadzenia szkoleń.
 • Doświadczenie przywódcze: Udowodniona umiejętność kierowania zespołami, najlepiej w kontekście harcerskim lub edukacyjnym.
 • Umiejętności zarządzania ludźmi: udokumentowana zdolność do kierowania zespołem z różnych środowisk i kultur. Umiejętność inspirowania zespołu do osiągania wysokich wyników.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów: Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, z umiejętnością radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami logistycznymi.
 • Umiejętności komunikacyjne: Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zdolność do pracy z różnorodnym zespołem i zarządzania relacjami zewnętrznymi.
 • Wiedza harcerska: Znajomość zasad skautingu i doświadczenie w wydarzeniach skautowych są wysoce pożądane.
 • Wcześniejsze doświadczenie z oprogramowaniem WeTrack lub podobnymi narzędziami do zarządzania projektami.
 • Znajomość Outlook 365, MS Word, Excel, obsługa SharePoint.

Doświadczenie w tle

 • Zrozumienie planowania i realizacji wydarzeń na dużą skalę.
 • Etos i praktyki harcerskie: Znajomość zasad i działań harcerskich.
 • Zarządzanie zasobami: Zrozumienie alokacji zasobów i logistyki.
 • Świadomość kulturowa: Świadomość różnorodności kulturowej i praktyk integracyjnych.
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem: Umiejętność skutecznego kierowania i zarządzania zróżnicowanym zespołem.
 • Doskonałe umiejętności zarządzania czasem.
 • Wcześniejsze doświadczenie w projektowaniu programów szkoleniowych lub edukacyjnych.
 • Planowanie strategiczne: Umiejętność opracowywania i wdrażania planów strategicznych.
 • Rozwiązywanie problemów: Zdolność do kreatywnego i skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Komunikacja: Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej.
 • Umiejętności organizacyjne: Biegłość w organizowaniu i koordynowaniu wielu zadań.
 • Umiejętności interpersonalne: Umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów z różnymi osobami.
 • Zdolność adaptacji: Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się sytuacji i wyzwań.
 • Dbałość o szczegóły: Skrupulatność w nadzorowaniu szczegółów operacyjnych.

Wymagania formalne

Międzynarodowi kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • Aktywne członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)
 • pozytywną opinię międzynarodowego pełnomocnika
 • pozytywne doświadczenie w realizacji projektów na poziomie międzynarodowym
 • umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i piśmie

Kandydaci z Polski powinni spełniać następujące wymagania:

 • aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)
 • ukończoną służbę przewodnikowską w poprzednim roku oraz opinię właściwego komendanta wojewódzkiego lub komendantachorągwi(Komendant Hufca /Komendanta Chorągwi / Naczelnika ZHP)
 • pozytywne doświadczenie w realizacji projektów co najmniej na poziomie chorągwianym
 • umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i piśmie

 

Dlaczego warto się zaangażować

Jako członek Zespołu Planowania Jamboree (JPT) będziesz miał kluczowe znaczenie dla stworzenia tego wyjątkowego wydarzenia harcerskiego. Dokładamy wszelkich starań, aby w pełni Cię wspierać, zapewniając:

 • kompleksowe wsparcie ze strony Działu Personalnego w rozwoju osobistym i zawodowym, w tym dostęp do sesji i warsztatów JPT Academy
 • umowę wolontariacką określającą Twój wkład i obowiązki
 • zorganizowanie osobistych spotkań w Polsce, obejmujących koszty transportu, zakwaterowania i wizy
 • adres e-mail specyficzny dla jamboree i dostęp do narzędzi takich jak Microsoft 365 i Slack do efektywnej komunikacji
 • zestaw zespołu planistycznego, w skład którego wchodzi szalik, koszulka i inne gadżety związane z jamboree
 • certyfikat wolontariusza na koniec Twojej przygody wolontariackiej, w uznaniu Twojego wkładu i poświęcenia

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+2:00) w dniu 20/07/2024 i powinno ono zawierać:

 • Curriculum Vitae, które obejmuje zarówno doświadczenie zawodowe, jak i harcerskie. CV powinno być w języku angielskim i zawierać adres e-mail kandydata oraz dane kontaktowe telefonu komórkowego. Zalecamy korzystanie ze standardowego formatu Europass (https://europa.eu/europass/en).
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku polskim lub angielskim).
 • List zatwierdzający od komisarza międzynarodowego, zawierający pozytywną opinię na temat profilu kandydata i jego kandydatury na to stanowisko. Kandydaci z Polski powinni zwrócić się o poparcie do Komendanta Chorągwi lub Komendanta Chorągwi (Pełnomocnik ds. Zagranicznych oraz Komendant Hufca / Komendant Chorągwi / Naczelnik ZHP).

 

Ze wszystkimi kandydatami, którzy prawidłowo i terminowo przesłali swoje zgłoszenia, skontaktujemy się po upływie terminu składania zgłoszeń. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż 31/08/2024 .

Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do platformy rekrutacyjnej i przesłać swoją aplikację. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rekrutacji, nie wahaj się skontaktować pod adresem [email protected].

Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.