Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Kierownik programu, dział zarządzania podobozami

Dział zarządzania podobozem
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
20 lipca 2024 r.

Opis roli

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od sierpnia 2024 r. do końca projektu w grudniu 2027 r.

Opis działu: Misją działu jest efektywne zarządzanie podobozami, zapewnienie, że są one dobrze wyposażone, bezpieczne i sprzyjają poczuciu wspólnoty wśród uczestników.

 

Czego powinieneś się spodziewać

Obowiązki

 • Być aktywnym członkiem Centralnego Zespołu Działu Zarządzania Podobozami (głównego zespołu zarządzającego działem).
 • Odpowiedzialność za programowe aspekty codziennej działalności podobozów (planowanie i realizacja; wieczorne zajęcia programowe, takie jak na przykład: wieczór międzynarodowy, oferta programowa w czasie wolnym na placu podobozu, gra orientacyjna na otwarcie podobozu itp.)
 • Być głównym punktem kontaktowym z działem programowym dla programu podobozu.
 • Ścisła współpraca z liderami programowymi hubów i podobozów zapewniając wsparcie i nadzorując programowe aspekty funkcjonowania hubów i podobozów.

Zobowiązania

 • Współpracuj z liderami programów w hubach i podobozach, aby zapewnić, że działania i wydarzenia w ramach podobozów sprzyjają koleżeństwu, interakcji i poczuciu przynależności wśród uczestników.
 • Uczestniczyć w regularnych spotkaniach zespołu zarządzającego podobozem, które będą odbywać się głównie wirtualnie z jednym lub dwoma spotkaniami osobistymi rocznie.
 • Uczestniczyć w spotkaniach JPT - około dwóch spotkań osobistych rocznie i kilku spotkań wirtualnych.
 • (w razie potrzeby) Uczestniczyć w spotkaniach HOC, zarówno wirtualnych, jak i osobistych.
 • Szybkie reagowanie na komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i platformy Slack.
 • Dysponowanie wieloma godzinami pracy w ciągu tygodnia przez wiele dni. Obciążenie pracą wzrośnie w okresie poprzedzającym wydarzenie.
 • Przyjedź na miejsce Jamboree kilka dni przed wydarzeniem i zostań jeszcze kilka dni po wyjeździe uczestników.
 • Zaangażowanie w pracę w wielokulturowym, szybko zmieniającym się środowisku.

 

Profil kandydata

Wiedza i umiejętności

 • Wiedza harcerska: Znajomość zasad skautingu i doświadczenie w wydarzeniach skautowych są wysoce pożądane.
 • Umiejętności zarządzania: Doskonałe umiejętności organizacyjne i zarządcze.
 • Umiejętności programowe: Umiejętność opracowania spójnej, kreatywnej i edukacyjnej oferty programowej.
 • Umiejętności komunikacyjne: Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy z różnorodnym zespołem.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów: Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, z umiejętnością radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami logistycznymi. Wysoka dbałość o szczegóły.
 • Gracz zespołowy: Zdolność do współpracy jako koordynator, dzielenie się obowiązkami i podejmowanie decyzji w ramach centralnego zespołu Subcamp.
 • Znajomość obsługi programów Outlook 365, MS Word, Excel, SharePoint

Doświadczenie w tle

 • Doświadczenie przywódcze: Udowodniona umiejętność kierowania zespołami, najlepiej w kontekście skautingu lub zarządzania wydarzeniami.
 • Budowanie społeczności: Wykazał się umiejętnością organizowania działań i wydarzeń promujących interakcję i poczucie przynależności.
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń harcerskich jest wysoce pożądane, szczególnie w dziedzinach związanych z programem obozów.

Wymagania formalne

Zapraszamy kandydatów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, z których każdy ma swoje wymagania:

Kandydaci z Polski powinni spełniać następujące wymagania:

 • aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)
 • ukończona służba przewodnikowska w poprzednim roku oraz opinia właściwego komendanta wojewódzkiego lub komendanta hufca (Komendant Hufca / Komendant Chorągwi / Naczelnika ZHP)
 • pozytywne doświadczenie w projektach przynajmniej na poziomie regionalnym (krajowym)
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim

Kandydaci z zagranicy powinni spełniać następujące wymagania:

 • Aktywne członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)
 • pozytywna opinia Międzynarodowego Komisarza
 • Pozytywne doświadczenie w projektach na poziomie międzynarodowym
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim

 

Dlaczego warto się zaangażować

Jako członek Zespołu Planowania Jamboree (JPT) będziesz mieć kluczowe znaczenie dla stworzenia tego wyjątkowego wydarzenia skautowego. Naszym celem jest zapewnienie pełnego wsparcia:

 • kompleksowy wsparcie ze strony działu People rozwój osobisty i zawodowy, w tym dostęp do sesji i warsztatów Akademii JPT
 • a umowa wolontariacka określające wkład i obowiązki wolontariusza
 • ustalenia dotyczące spotkania osobiste w Polscepokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wizy
 • specyficzny dla jamboree adres e-mail i dostęp do narzędzi takich jak Microsoft 365 i Slack do skutecznej komunikacji
 • a Zestaw zespołu planującego w tym szalik, koszulka i inne gadżety związane z jamboree
 • a certyfikat wolontariusza na zakończenie wolontariatu, potwierdzający Twój wkład i poświęcenie

 

Jak się zgłosić?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 CEST (UTC+2:00) w dniu 20/07/2024 r.i powinien zawierać:

 • Życiorys zawierający zarówno doświadczenie zawodowe, jak i harcerskie. CV powinno być sporządzone w języku angielskim i zawierać adres e-mail oraz dane kontaktowe telefonu komórkowego kandydata. Zalecamy użycie standardowego formatu Europass (https://europa.eu/europass/en).
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku angielskim).
 • List zatwierdzający od komisarza międzynarodowego, który zawiera pozytywną opinię na temat profilu kandydata i jego kandydatury na to stanowisko. Kandydaci z Polski powinni zwrócić się z prośbą o poparcie do Komendanta Chorągwi lub Komendanta Chorągwi (Pełnomocnik ds. Zagranicznych oraz Komendant Hufca / Komendant Chorągwi / Naczelnik ZHP).

Ze wszystkimi kandydatami, którzy poprawnie i terminowo przesłali swoje zgłoszenia skontaktujemy się po terminie nadsyłania zgłoszeń. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż 15/09/2024.

Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do platformy rekrutacyjnej i przesłać swoją aplikację. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

 

Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.