Szef Departamentu

Dział operacji solidarnościowych
Obszar działania: Zaangażowanie
Termin zgłoszeń:
31 maja 2023 r.

Opis roli

Stanowisko: Kierownik, Dział Operacji Solidarności - Zespół Planowania Jamboree

Rodzaj zaangażowania: Umowa o wolontariat

Czas trwania: Czerwiec 2023 do grudnia 2027 (lub wcześniej w zależności od dyspozycyjności wolontariusza, przy czym minimalne zaangażowanie do kwietnia 2025)

Wielkość zespołu: Do ustalenia w trakcie trwania projektu

Obecnie poszukujemy oddanej i doświadczonej osoby na stanowisko kierownika ds. operacji solidarnościowych w naszym zespole ds. planowania Światowego Jamboree Skautowego 2027. Ta kluczowa rola obejmuje nadzorowanie Operacji Solidarności, inicjatywy mającej na celu zapewnienie skautom ze wszystkich środowisk ekonomicznych udziału w Jamboree.

Jako kierownik ds. operacji solidarnościowych będziesz przede wszystkim odpowiedzialny za utworzenie funduszu solidarnościowego i zarządzanie nim. Fundusz ten ma na celu zebranie znacznych środków, aby zapewnić jak największej liczbie skautów możliwość wzięcia udziału w Światowym Jamboree Skautowym 2027, niezależnie od ich sytuacji ekonomicznej. Główny nacisk zostanie położony na skautów z krajów, które nie mają środków na wysłanie uczestników na Jamboree.

Dodatkowym elementem tej roli będzie inicjowanie i nadzorowanie programów aktywizacji ekonomicznej i szkoleń. Programy te będą stanowić integralną część operacji solidarnościowej, zwiększając umiejętności i możliwości harcerzy, a tym samym promując ich wzmocnienie ekonomiczne.

Będziesz ściśle współpracować z Narodowymi Organizacjami Skautowymi (NSO) i partnerami Światowego Skautingu, którzy wnoszą wkład do funduszu solidarnościowego, oraz koordynować działania z Regionalnymi Ośrodkami Wsparcia Światowego Biura Skautowego (WSB). Ośrodki te nadzorują zakwaterowanie skautów z wspieranych finansowo NSO na Jamboree.

Ponadto zapewnisz, że skauci wspierani przez fundusz solidarnościowy będą mieli dostęp do tych samych udogodnień i doświadczeń, co wszyscy inni uczestnicy Światowego Jamboree Skautowego, w tym do wyglądu i atmosfery Jamboree.

Kluczowe obowiązki obejmują:

 • Ustanowienie funduszu solidarnościowego i zarządzanie nim,
 • Wdrażanie programów aktywizacji zawodowej i szkoleń,
 • Zbieranie funduszy w celu maksymalizacji zasobów,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerami i regionalnymi centrami wsparcia WSB,
 • Zapewnienie równego doświadczenia wszystkim uczestnikom Jamboree.

Ta rola wolontariusza jest wyjątkową okazją do wniesienia wkładu w integracyjnego ducha skautingu poprzez zapewnienie, że okoliczności ekonomiczne nie ograniczają uczestnictwa w Światowym Jamboree Skautowym 2027.

Jeśli jesteś pasjonatem wywierania znaczącego wpływu na świat skautingu i posiadasz wymagane umiejętności, zapraszamy do aplikowania.

Dołącz do nas w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego Światowego Jamboree Skautowego 2027, w którym duch skautingu może być dzielony przez wszystkich.

Profil kandydata

Zapraszamy kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Dla osób aplikujących z Polski obowiązują następujące kryteria:

 • Aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).
 • Zaliczenie służby instruktorskiej w poprzednim roku wraz z opinią właściwego komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP
 • Udokumentowane pozytywne doświadczenie w realizacji projektów przynajmniej na poziomie hufca.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dla wnioskodawców zagranicznych kryteria są następujące:

 • Aktywne członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).
 • Pozytywna opinia właściwego Komisarza Międzynarodowego.
 • Udokumentowane pozytywne doświadczenie w realizacji projektów na poziomie międzynarodowym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wiedza i umiejętności

Poszukujemy kandydatów, którzy uosabiają następujące kwalifikacje i cechy:

 • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy lub powiązanych działaniach,
 • Doświadczenie w realizacji programów aktywizacji zawodowej i szkoleń,
 • Silne umiejętności przywódcze i zarządzania zespołem,
 • Doskonałe umiejętności współpracy i koordynacji,
 • Wysoki poziom uczciwości i zaangażowania w zasady skautingu,
 • Doskonała znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Jak się zgłosić?

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres office@wsj2027.pl do godziny 23:59 (CEST) dnia 31 maja 2023 r. Twoje zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Curriculum Vitae, zgodne ze standardem Europass(https://europa.eu/europass/pl). W CV należy podać datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące członkostwa w ZHP lub Organizacji Członkowskiej WOSM.
 2. List motywacyjny, do czterech akapitów, przedstawiający Twoje odpowiednie doświadczenie, umiejętności i wyjaśniający, dlaczego jesteś zainteresowany tą możliwością wolontariatu.

Szef Departamentu Kadr połączy się z kandydatami, którzy pozytywnie złożyli wyczerpujące i terminowe aplikacje. Finalizację składu zespołu przewidujemy do końca czerwca 2023 roku.

Jesteśmy organizacją, która ceni sobie różnorodność i integrację i zachęcamy wszystkie wykwalifikowane osoby do składania aplikacji. Wierzymy, że zróżnicowane perspektywy i doświadczenia wzbogacają nasz zespół i jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, w którym każdy jest szanowany, doceniany i może wnieść pełny wkład.

Nasz proces selekcji jest zaprojektowany tak, aby był sprawiedliwy i przejrzysty, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w równość szans.

Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do tego procesu rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w bezpieczny sposób i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Jest to wyjątkowa okazja, aby zostać wolontariuszem i wywrzeć znaczący wpływ w międzynarodowym środowisku.

Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Główna Kwatera ZHP

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

sekretariat[at]zhp.pl, +48 22 339 0645
Rzecznik prasowy ZHP: rzecznik[at]zhp.pl, +48 22 339 0688, mob. +48 601 246 164

Członkowie personelu

Karol Gzyl - Dyrektor Wykonawczy
Artur Glebko - Dyrektor Finansowy
Piotr Pietrzak - Kierownik Biura Wykonawczego
Safe from Harm Zespół
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.