Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju

Dział zrównoważonego rozwoju
Obszar operacyjny: Operacje
Termin zgłoszeń:
31 maja 2023 r.

Opis roli

Stanowisko: Koordynator, Zrównoważony Rozwój - Zespół Planowania Jamboree

Rodzaj zaangażowania: Umowa o wolontariat

Czas trwania: Czerwiec 2023 do grudnia 2027 (lub wcześniej w zależności od dyspozycyjności wolontariusza, przy czym minimalne zaangażowanie do kwietnia 2025)

Wielkość zespołu: Do ustalenia w trakcie trwania projektu

Obecnie poszukujemy pełnej pasji i doświadczonej osoby na stanowisko koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju w naszym zespole ds. planowania Światowego Jamboree Skautowego 2027. Ta kluczowa rola obejmuje koordynację inicjatyw zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach planowania, wdrażania i oceny Jamboree.

Jako koordynator ds. zrównoważonego rozwoju będziesz odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie aspekty Jamboree są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, od zarządzania odpadami i zużycia energii po zaopatrzenie i transport. Będziesz ściśle współpracować ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi, aby zapewnić, że zrównoważony rozwój jest zintegrowany z ich działaniami i decyzjami.

Kluczowe obowiązki obejmują:

 • Opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju dla Jamboree,
 • Koordynacja ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi w celu zintegrowania zrównoważonego rozwoju z ich działaniami,
 • Monitorowanie i ocena skuteczności inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • Propagowanie zrównoważonych praktyk w zespole i szerszej społeczności skautowej.

Ta rola wolontariusza to wyjątkowa okazja, aby przyczynić się do organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2027, będąc liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jeśli posiadasz wymagane umiejętności i pasjonuje Cię promowanie zrównoważonego rozwoju w ramach globalnego wydarzenia skautowego, zapraszamy do złożenia aplikacji.

Dołącz do nas w tworzeniu zrównoważonego Światowego Jamboree Skautowego 2027, gdzie duch skautingu może inspirować szacunek dla naszego wspólnego środowiska.

Profil kandydata

Zapraszamy kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Dla osób aplikujących z Polski obowiązują następujące kryteria:

 • Aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).
 • Zaliczenie służby instruktorskiej w poprzednim roku wraz z opinią właściwego komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP
 • Udokumentowane pozytywne doświadczenie w realizacji projektów przynajmniej na poziomie hufca.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dla wnioskodawców zagranicznych kryteria są następujące:

 • Aktywne członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).
 • Pozytywna opinia właściwego Komisarza Międzynarodowego.
 • Udokumentowane pozytywne doświadczenie w realizacji projektów na poziomie międzynarodowym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wiedza i umiejętności

Poszukujemy kandydatów, którzy uosabiają następujące kwalifikacje i cechy:

 • Udokumentowane doświadczenie w koordynacji zrównoważonego rozwoju lub na pokrewnych stanowiskach,
 • Wszechstronne zrozumienie kwestii zrównoważonego rozwoju środowiska, najlepszych praktyk i pojawiających się trendów,
 • Umiejętność przygotowywania przyjaznych dla użytkownika materiałów, które skutecznie komunikują zasady i inicjatywy zrównoważonego rozwoju,
 • Silne umiejętności koordynacyjne, komunikacyjne i rzecznicze,
 • Znajomość zasad skautingu i struktury operacyjnej wydarzeń na dużą skalę,
 • Udowodniona umiejętność integracji zrównoważonego rozwoju z różnymi operacjami i procesami decyzyjnymi,
 • Doskonała znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Jak się zgłosić?

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres office@wsj2027.pl do godziny 23:59 (CEST) dnia 31 maja 2023 r. Twoje zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Curriculum Vitae, zgodne ze standardem Europass(https://europa.eu/europass/pl). W CV należy podać datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące członkostwa w ZHP lub Organizacji Członkowskiej WOSM.
 2. List motywacyjny, do czterech akapitów, przedstawiający Twoje odpowiednie doświadczenie, umiejętności i wyjaśniający, dlaczego jesteś zainteresowany tą możliwością wolontariatu.

Szef Departamentu Kadr połączy się z kandydatami, którzy pozytywnie złożyli wyczerpujące i terminowe aplikacje. Finalizację składu zespołu przewidujemy do końca czerwca 2023 roku.

Jesteśmy organizacją, która ceni sobie różnorodność i integrację i zachęcamy wszystkie wykwalifikowane osoby do składania aplikacji. Wierzymy, że zróżnicowane perspektywy i doświadczenia wzbogacają nasz zespół i jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, w którym każdy jest szanowany, doceniany i może wnieść pełny wkład.

Nasz proces selekcji jest zaprojektowany tak, aby był sprawiedliwy i przejrzysty, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w równość szans.

Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do tego procesu rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w bezpieczny sposób i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Jest to wyjątkowa okazja, aby zostać wolontariuszem i wywrzeć znaczący wpływ w międzynarodowym środowisku.

Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Główna Kwatera ZHP

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

sekretariat[at]zhp.pl, +48 22 339 0645
Rzecznik prasowy ZHP: rzecznik[at]zhp.pl, +48 22 339 0688, mob. +48 601 246 164

Członkowie personelu

Karol Gzyl - Dyrektor Wykonawczy
Artur Glebko - Dyrektor Finansowy
Piotr Pietrzak - Kierownik Biura Wykonawczego
Safe from Harm Zespół
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.