Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Współprzewodniczący, Dział Sieci

Wydział Terenowy Jamboree
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
25 lutego 2024 r.

Opis roli

Tytuł stanowiska: Co-Lead of Network, Jamboree Site Dział.

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od marca 2024 r. do końca projektu w grudniu 2027 r. lub wcześniej, w zależności od dostępności wolontariuszy, ale nie krócej niż do kwietnia 2025 r. dostępności wolontariuszy, ale nie krócej niż do kwietnia 2025 r.

Wielkość zespołu: Do ustalenia w trakcie prac

 

Zadaniem Działu Terenów Jamboree jest planowanie przestrzenne Światowego Jamboree Skautowego na stronie Wyspa Sobieszewska w Gdańsku.

Dział Obiektu Jamboree będzie koordynował przygotowanie planu obiektu we współpracy z architektem Jamboree i specjalistami branżowymi oraz uzgodni plan dla fazy budowy, eksploatacji i likwidacji Obiektu Jamboree. Miejsce organizacji Jamboree zostanie przygotowane zgodnie z wytycznymi WOSM i uwzględni rozwiązania związane z obowiązkami środowiskowymi Organizacji Jamboree. Woda, zasilanie, sieć, odpady, magazyn, namioty i układ terenu to obszary, na których koncentruje się dział ds. terenu Jamboree.

Jednostka ds. sieci jest odpowiedzialna za projektowanie wysoce niezawodnych rozwiązań sieciowych, w tym łączności internetowej, sieci komputerowych, WiFi, systemów PMR i telefonii komórkowej, z których będą korzystać zarówno uczestnicy Jamboree, jak i organizacja Jamboree.

Profil kandydata

Kandydaci z Polski na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania formalne:

 • Dla członków ZHP: Ukończona służba przewodnikowska w poprzednim roku oraz opinia właściwego komendanta wojewódzkiego lub komendanta hufca
 • Rola ta jest również otwarta dla osób, które są obywatelami polskimi i nie są obecnie członkami ZHP. 

Kandydaci z zagranicy na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

 • członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)
 • pozytywna opinia właściwego komisarza międzynarodowego

WAŻNE!
Kandydat, który zostanie wybrany do tej roli, powinien wziąć udział w kolejnym spotkaniu JPT, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 19-21 kwietnia 2024 r.

Wiedza i umiejętności

 • Znajomość i rozumienie następujących pojęć: Fiber Optic, PDS, WiFi, WAN, LAN, Distribution/Core Layer, Access Layer, VoIP, QoS, vlan, VRF i Firewalls.
 • Doświadczenie w projektowaniu i pracy z dużymi sieciami komputerowymi.
 • Doświadczenie w zamówieniach i procesach przetargowych.
 • Doświadczenie w dużych wydarzeniach tymczasowych.
 • Wykazanie się wysokim poziomem kompetencji i kultury osobistej.
 • Umiejętność współpracy z wolontariuszami i pracownikami międzynarodowych struktur organizacji.
 • Umiejętność współpracy i budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Osiągnięcie wyznaczonych celów.
 • Znajomość obsługi programów Outlook 365, MS World, Excel, SharePoint.
 • Umiejętności organizacyjne.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w projektowaniu sieci dla dużych wydarzeń.
 • Doświadczenie w pracy w zespole rozproszonym.
 • Doświadczenie w pracy w stale zmieniającym się środowisku międzynarodowym.
 • Podejście zorientowane na ludzi.

Jak się zgłosić?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) w dniu25 lutego 2024 r. i powinien on zawierać:
 • Curriculum Vitae zawierające zarówno doświadczenie zawodowe, jak i harcerskie . CV powinno być sporządzone w języku angielskim i zawierać adres e-mail oraz dane kontaktowe telefonu komórkowego kandydata. Zalecamy użycie standardowego formatu Europass(https://europa.eu/europass/en).
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku angielskim).
 • Rekomendacja kandydata na dane stanowisko od Komendanta Chorągwi lub Naczelniczki ZHP (w zależności od przydziału służbowego). 
Ze wszystkimi kandydatami, którzy prawidłowo i terminowo przesłali swoje zgłoszenia, skontaktujemy się po upływie terminu zgłoszeń. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż do końca marca 2024 roku.
Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do platformy rekrutacyjnej i przesłać swoją aplikację. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.