Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Co-Head, Venue Management (tylko kandydaci z Polski)

Dział zarządzania obiektem
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
10 marca 2024 r.

Opis roli

Stanowisko: Co-Head of Department, Venue Management, Jamboree Planning Team

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od marca 2024 r. do końca projektu w grudniu 2027 r.

Wielkość zespołu: Do ustalenia w trakcie prac

Misją Działu jest skuteczna koordynacja działań miejsc, w których odbywają się Jamboree, zapewniając, że miejsca te są starannie, dobrze wyposażone, bezpieczne, odpowiednio obsadzone i gotowe do pełnienia swoich funkcji.

Dwóch kierowników Działu Zarządzania Miejscem będzie współpracować z Zespołem Zarządzającym Jamboree i innymi kierownikami działów.

Co-Heads of Department będą współpracować w celu koordynowania wysiłków różnych zespołów, aby upewnić się, że wszystkie miejsca Jamboree na terenie i poza terenem Jamboree są przygotowane i działają prawidłowo. Ta rola jest podobna do zarządzania podobozem, ale koncentruje się na miejscach takich jak Plaza, Jamboree HQ, Check-In Centre, IPC itp.

Podstawowe funkcje zespołu są następujące:

 • Tworzenie i posiadanie koncepcji wspólnych obiektów
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi
 • Logistyczna i operacyjna obsługa obiektów.
 • Regularne sprawdzanie i utrzymywanie obiektów i infrastruktury miejsc, aby zapewnić ich dobry stan przez cały czas trwania Jamboree.
 • Ułatwianie płynnej koordynacji między działem VM a innymi działami Jamboree, zapewniając zgodność działań i protokołów.

Idealni kandydaci na stanowisko Co-Heads of Department, Venue Management, będą posiadać unikalną mieszankę umiejętności, doświadczenia i cech osobistych, które pozwolą im skutecznie kierować i zarządzać operacjami związanymi z 26. Światowym Jamboree Skautowym.

Profil kandydata

To stanowisko jest otwarte tylko dla kandydatów z Polski. Powodem ograniczenia tej możliwości do polskich kandydatów jest potrzeba dogłębnego zrozumienia polskich przepisów, ram prawnych i ich zastosowania.

Atrybuty osobiste:

 • Gracz zespołowy: Zdolność do współpracy jako współkierownik, dzielenie się obowiązkami i podejmowanie decyzji.
 • Zdolność adaptacji: Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności i umiejętność pracy pod presją.
 • Innowacyjne myślenie: Kreatywność w opracowywaniu nowych pomysłów na budowanie społeczności i zaangażowanie uczestników.
 • Dbałość o szczegóły: Skrupulatna dbałość o szczegóły w fazach planowania i realizacji.
 • Zaangażowanie: Silne zaangażowanie w wartości i cele ruchu skautowego oraz Jamboree.
 • Wrażliwość kulturowa: Świadomość i szacunek dla różnorodności kulturowej, wspieranie środowiska sprzyjającego integracji.

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

 • Pozytywne doświadczenie z projektami przynajmniej na poziomie regionalnym (krajowym)
 • Umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim
 • Dodatkowo dla członków Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)
  • aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)
  • zaliczoną służbę instruktorską za rok poprzedni i opinię odpowiednio komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP

Ogólne Zasady zarządzania:

 • Zrozumienie planowania i realizacji wydarzeń na dużą skalę.
 • Etos i praktyki harcerskie: Znajomość zasad i działań harcerskich.
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem: Znajomość protokołów bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w trakcie wydarzeń.
 • Zarządzanie zasobami: Zrozumienie alokacji zasobów i logistyki.
 • Świadomość kulturowa: Świadomość różnorodności kulturowej i praktyk integracyjnych.
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem: Umiejętność skutecznego kierowania i zarządzania zróżnicowanym zespołem.
 • Planowanie strategiczne: Umiejętność opracowywania i wdrażania planów strategicznych.
 • Rozwiązywanie problemów: Zdolność do kreatywnego i skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Komunikacja: Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej.
 • Umiejętności organizacyjne: Biegłość w organizowaniu i koordynowaniu wielu zadań.
 • Umiejętności interpersonalne: Umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów z różnymi osobami.
 • Zdolność adaptacji: Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się sytuacji i wyzwań.
 • Dbałość o szczegóły: Skrupulatność w nadzorowaniu szczegółów operacyjnych.
 • Dyspozycyjność do podróżowania do miejsca Jamboree/Polski (min. 2 razy w roku) lub uczestniczenia w spotkaniu JMT

WAŻNE!
Kandydat, który zostanie wybrany do tej roli, powinien wziąć udział w kolejnym spotkaniu JPT, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 19-21 kwietnia 2024 r.

Wiedza i umiejętności

 • Umiejętności logistyczne: silne umiejętności logistyczne, w tym umiejętność planowania, organizowania i koordynowania różnych działań i zasobów w ramach działu Venues Department.
  Wiąże się to z efektywnym zarządzaniem dostawami, sprzętem i obiektami, a także zapewnieniem sprawnego działania podczas wydarzenia.
 • Doskonałe umiejętności planowania: zdolność do opracowywania szczegółowych planów konfiguracji i zarządzania obiektami, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wymagania dotyczące przestrzeni, przepisy bezpieczeństwa, zarządzanie tłumem i dostępność.
 • Doświadczenie przywódcze: Udowodniona umiejętność kierowania zespołami, najlepiej w kontekście skautingu lub zarządzania wydarzeniami.
 • Umiejętności zarządzania wydarzeniami: Doświadczenie w organizowaniu wydarzeń na dużą skalę, w tym planowanie, realizacja i analiza po wydarzeniu.
 • Zarządzanie operacyjne: Doświadczenie w zarządzaniu operacjami, w tym alokacją zasobów, utrzymaniem i koordynacją.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów: Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, z umiejętnością radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami logistycznymi.
 • Umiejętności komunikacyjne: Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zdolność do pracy z różnorodnym zespołem i zarządzania relacjami zewnętrznymi.
 • Wiedza harcerska: Znajomość zasad skautingu i doświadczenie w wydarzeniach skautowych są wysoce pożądane.
 • wcześniejsze doświadczenie z oprogramowaniem WeTrack lub podobnymi narzędziami do zarządzania projektami.
 • znajomość Outlook 365, MS Word, Excel, obsługa SharePoint.

Jak się zgłosić?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy nie później niż do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) w dniu 25 lutego 2024 r. i powinien on zawierać:

 • Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europa.eu/europass/en), zawierające datę urodzenia kandydata, adres e-mail i dane kontaktowe telefonu komórkowego.
 • List motywacyjny zawierający nie więcej niż 4 akapity opisujące doświadczenie, umiejętności i uzasadnienie zgłoszenia (w języku polskim lub angielskim).
 • List polecający od międzynarodowego komisarza z pozytywną opinią na temat profilu kandydata i jego kandydatury na to stanowisko.

Ze wszystkimi kandydatami, którzy prawidłowo i terminowo przesłali swoje zgłoszenia, skontaktujemy się po upływie terminu zgłoszeń. Decyzja w sprawie składu zespołu spodziewana jest nie później niż do końca marca 2024 r.

Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do platformy rekrutacyjnej i przesłać swoją aplikację. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.