Program wodny, koordynator

Departament Programu
Obszar działania: Program
Termin zgłoszeń:
31 maja 2023 r.

Opis roli

Stanowisko: Koordynator, Program Wodny, Dział Programowy - Zespół Planowania Jamboree

Rodzaj zaangażowania: Umowa o wolontariat

Czas trwania: Czerwiec 2023 do grudnia 2027 (lub wcześniej w zależności od dyspozycyjności wolontariusza, przy czym minimalne zaangażowanie do kwietnia 2025)

Wielkość zespołu: Do ustalenia w trakcie trwania projektu

Jako Koordynator Programu Wodnego na Światowe Jamboree Skautowe, wolontariusz będzie odgrywał kluczową rolę zarówno na etapie planowania, jak i realizacji działań wodnych wydarzenia.

Podczas fazy planowania, koordynator będzie odpowiedzialny za opracowanie wszechstronnego i ekscytującego programu wodnego. Może on obejmować takie zajęcia jak żeglowanie, kajakarstwo, pływanie, snorkeling i różne gry wodne. Koordynator będzie ściśle współpracował z innymi członkami zespołu, aby zapewnić, że zajęcia są odpowiednie dla wieku i poziomu umiejętności uczestników, są bezpieczne i zgodne z ogólnymi celami Jamboree. Będzie również współpracował z dostawcami w celu zakupu niezbędnego sprzętu i koordynował działania z personelem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w celu ustalenia procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Koordynator będzie miał również rolę w szkoleniu wolontariuszy do pomocy w realizacji programu wodnego, zapewniając, że rozumieją swoje role, procedury bezpieczeństwa i specyfikę działań, które będą prowadzić.

Podczas fazy realizacji, Koordynator będzie nadzorował działanie programu wodnego. Będzie zarządzał personelem programu, zapewniał przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, rozwiązywał wszelkie pojawiające się problemy oraz dbał o to, aby uczestnicy mieli przyjemne i edukacyjne doświadczenia.

Oprócz tych konkretnych zadań, od Koordynatora oczekuje się również ucieleśnienia wartości ruchu skautowego, wykazania się przywództwem, pracą zespołową oraz zaangażowaniem w tworzenie pozytywnego i integracyjnego środowiska dla wszystkich uczestników.

Profil kandydata

Zapraszamy kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Dla osób aplikujących z Polski obowiązują następujące kryteria:

 • Aktywne członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).
 • Zaliczenie służby instruktorskiej w poprzednim roku wraz z opinią właściwego komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP
 • Udokumentowane pozytywne doświadczenie w realizacji projektów przynajmniej na poziomie hufca.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dla wnioskodawców zagranicznych kryteria są następujące:

 • Aktywne członkostwo w jednej z organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).
 • Pozytywna opinia właściwego Komisarza Międzynarodowego.
 • Udokumentowane pozytywne doświadczenie w realizacji projektów na poziomie międzynarodowym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wiedza i umiejętności

Poszukujemy kandydatów, którzy uosabiają następujące kwalifikacje i cechy:

 • Wysoki poziom kompetencji i kultury osobistej, odzwierciedlający profesjonalną i pełną szacunku postawę.
 • Udokumentowane doświadczenie w efektywnej pracy z wolontariuszami i pracownikami w krajowych i regionalnych strukturach organizacji członkowskich WOSM i innych organizacji pozarządowych.
 • Udokumentowana zdolność do konstruktywnej współpracy i budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami.
 • Silne umiejętności pracy w zespole, z umiejętnością prosperowania w otoczeniu grupowym.
 • Doświadczenie w osiąganiu wyznaczonych celów, wykazując determinację i nastawienie na wynik.
 • Skuteczność, motywacja i samodzielność, połączone z proaktywnością i solidnymi umiejętnościami organizacyjnymi.
 • Inteligencja emocjonalna, podkreślana przez zdolność do nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kluczowymi partnerami.
 • Dynamiczna osobowość, otwartość, zapał do nauki, wrażliwość kulturowa.
 • Niezachwiana uczciwość i silny kompas etyczny kierujący wszystkimi działaniami i decyzjami.
 • Znajomość działalności i zasad funkcjonowania skautingu w skali globalnej.

Jak się zgłosić?

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres office@wsj2027.pl do godziny 23:59 (CEST) dnia 31 maja 2023 r. Twoje zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Curriculum Vitae, zgodne ze standardem Europass(https://europa.eu/europass/pl). W CV należy podać datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące członkostwa w ZHP lub Organizacji Członkowskiej WOSM.
 2. List motywacyjny, do czterech akapitów, przedstawiający Twoje odpowiednie doświadczenie, umiejętności i wyjaśniający, dlaczego jesteś zainteresowany tą możliwością wolontariatu.

Szef Departamentu Kadr połączy się z kandydatami, którzy pozytywnie złożyli wyczerpujące i terminowe aplikacje. Finalizację składu zespołu przewidujemy do końca czerwca 2023 roku.

Jesteśmy organizacją, która ceni sobie różnorodność i integrację i zachęcamy wszystkie wykwalifikowane osoby do składania aplikacji. Wierzymy, że zróżnicowane perspektywy i doświadczenia wzbogacają nasz zespół i jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, w którym każdy jest szanowany, doceniany i może wnieść pełny wkład.

Nasz proces selekcji jest zaprojektowany tak, aby był sprawiedliwy i przejrzysty, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w równość szans.

Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do tego procesu rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w bezpieczny sposób i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Jest to wyjątkowa okazja, aby zostać wolontariuszem i wywrzeć znaczący wpływ w międzynarodowym środowisku.

Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Główna Kwatera ZHP

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

sekretariat[at]zhp.pl, +48 22 339 0645
Rzecznik prasowy ZHP: rzecznik[at]zhp.pl, +48 22 339 0688, mob. +48 601 246 164

Członkowie personelu

Karol Gzyl - Dyrektor Wykonawczy
Artur Glebko - Dyrektor Finansowy
Piotr Pietrzak - Kierownik Biura Wykonawczego
Safe from Harm Zespół
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.